Statut komitetu

STATUT

Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu

 

Rozdział I

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu: w dalszej części statutu zwane jest Komitetem.

§2

Terenem działania Komitetu oraz siedzibą jego władz jest miasto Radom.

§3

Komitet jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Komitet może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

§5

Komitet używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu i napisem wewnątrz: Zarząd Komitetu oraz pieczęci podłużnych z napisem: Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu.

 

§6.

Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§7.

Celem działalności Komitetu jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej ochrony zabytkowej cmentarza rzymsko-katolickiego w Radomiu ,jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków cmentarza.

§8.

Komitet realizuje swój cel w szczególności przez :

 1. Pobudzenie najszerszej podjętej inicjatywy społecznej i dzianie ochrony zabytków cmentarza .
 2. Otaczanie bezpośrednią opieko zespołu zbytków cmentarza rzymsko-katolickiego oraz realizowanie bądź inicjowanie wykonania prac konserwatorskich w uzgodnieniu ich w współdziałaniu z konserwatorem zabytków.
 3. Informowanie społeczeństwa o stanie obiektów zabytkowych na cmentarzu a także o podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do ich zabezpieczenia.
 4. Współpracę z władzami kościelnymi oraz zarządem cmentarza a także współpraca z innymi stowarzyszeniami , organizacjami młodzieżowymi , turystycznymi i zawodowymi.
 5. Współprace z instytucjami naukowymi i kultury.
 6. Wydawanie publikacji.
 7. Współpracę z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie Komitetu, ich prawa i obowiązki

§9.

Członkowie komitetu dzielą się na:

 

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

3/ honorowych

§10.

 

Członkiem zwyczajnym komitetu może być pełnoletni obywatel RP, który swoim działaniem wykazał zrozumienie dla celów statutowych Komitetu i na podstawie pisemnej deklaracji zastanie przyjęty przez Zarząd Komitetu w drodze uchwały.

§11.

1.Członkiem wspierającym Komitetu może być osoba prawna zainteresowana działalnością Komitetu , która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Komitetu i zastanie przyjęta przez Zarząd Komitetu na podstawie pisemnej deklaracji.

2.Członek wspierający działa w Komitecie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§12.

1.Godność członka honorowego Komitetu przyznaje Walne Zebranie Członków Komitetu na wniosek zarządu osobą szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki nad Cmentarzem Rzymsko-Katolickim.

2.Godność członka honorowego pozbawia walne Zebranie Członków Komitetu na wniosek Zarządu.

§13.

Członkowie zwyczajni Komitetu mają prawo:

1/ czynnego i biernego wyboru do władz komitetu,

2/ brania udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez komitet.

§14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek realizować cele Komitetu, a w szczególności:

1/ brać udział w zebraniach i pracach Komitetu,

2/ przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Komitetu i postanowień porządkowych zarządu Komitetu,

3/ opłacać regularnie składkę członkowską.

§15.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

§16.

Członkowie wspierający są zobowiązani do popierania działalności Komitetu, a w szczególności do wpłacania zadeklarowanych kwot.

§17.

Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§18.

 1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:
  1/ wystąpienia zgłoszenia do Zarządu Komitetu,
  2/ wykluczenia przez Zarząd Komitetu w wyniku:
 • nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu,
 • działania na szkodę Komitetu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową;
3/ skreślenie przez Zarząd Komitetu za niepłacenie skłądek przez okres 2 lat, mimo pisemnego upomnienia oraz za niebranie udziału w pracach Komitetu przez okres 2 lat.

2. Członkowi skreślonemu i wykluczonemu przysługuje w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Komitetu. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzyga sprawę ostatecznie.

§19.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Komitetu;

2/ utraty osobowości prawnej;

3/ skreślenia przez Zarząd Komitetu z powodu niewywiązania się z podjetych zobowiązań przez okres 2 lat.

Rozdział IV

Władze Komitetu

§20.

 1. Władzami Komitetu są:
  1/ Walne Zebranie Członków;
  2/ Zarząd Komitetu;
  3/ Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Komitetu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.
 3. Członkowie władz Komitetu pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Uchwały wszystkich władz Komitetu, poza wyjątkami przewidziani w niniejszym statucie, zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. W przypadku ustąpienia lub śmierci członków Zarządu Komitetu w czasie trwania kadencji ,. Zarząd może dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków Komitetu , jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

§21.

Najwyższa władzą komitetu jest walne Zebranie Członków , które może być zwyczajnie lub nadzwyczajnie

§22.

Zwyczajnie walne zebranie członków zwołuje Zarząd Komitetu raz na rok rozsyłając zawiadomienia zawierające termin , miejsce i proponowany porządek obrad najpóźniej na 14 dni przed datą zebrania

§23.

1. Nadzwyczajnie walne zebranie członków zwołuje zarząd Komitetu :

1/ z własnej inicjatywy ,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej ,

3/ na wniosek 1/3 członków Komitetu

2. Nadzwyczajnie walne zebranie członków powinno być zwołane najpóźniej w terminie 4 tyg. od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołanie

§24.

W walnym zebraniu członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi,

2/ z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście

§25.

Uchwały walnego zebrania członków zapadają większością głosów:

1/ w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

2/ w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków.

§26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/ uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Komitetu’

2/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Komitetu,

3/ Wybór członków zarządu Komitetu oraz członków Komisji Rewizyjnej jak również

zatwierdzanie regulaminów działania zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4/ Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych komitetu uchwalonych przez Zarząd,

5/ Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

6/ Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Komitetu,

7/ Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia i wykluczenia członków,

8/ Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9/ Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji krajowej lub zagranicznej,

10/ Podejmowanie innych uchwał które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków

§27

 1. Zarząd Komitetu składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu Komitetu.

§28

 1. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego na jego wniosek przez Walne Zebranie Członków.

§29

 1. Do kompetencji Zarządu Komitetu należy:
  1/ reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2/ kierowanie działalnością Komitetu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;
  3/ uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków;
  4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Komitetu;
  5/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz stawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego;
  6/ rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Komitetu na tle ich działalności w Komitecie oraz rozpatrywanie spraw członków Komitetu dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu;
  7/ powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych Zarządu Komitetu, uchwalanie ich regulaminów i nadzorowanie działalności,
  8/ organizowanie akcji propagandowych przy pomocy środków masowego przekazu,
  9/ prowadzenie społecznych zbiórek pieniędzy oraz organizowanie imprez na podstawie uzyskanych zezwoleń.
 2. W sprawach, o których jest mowa w ustępie 1 pkt 6 Zarząd Komitetu może orzekać następujące kary:
  1/ upomnienie,
  2/ zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2-ch lat,
  3/ wykluczenie.
 3. Od uchwał odjętych w trybie określonym w ustępie 2 członkowi ukaranemu przysługuje w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Komitetu. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzyga ostatecznie sprawę.

§30.

Komisja Rewizyjna Komitetu składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§31.

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Komitetu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, i gospodarności,

2/ wystąpienie do Zarządu Komitetu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz sprawozdań z ich realizacji,

3/ występowanie na Walnym Zebraniu Członków ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej i z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Komitetu,

4/ przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Komitetu i jego Prezydium z głosem doradczym.

§32.

 1. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Komitetu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Postanowienie 20 ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V

§33.

Na majątek Komitetu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§34.

Na fundusz Komitetu składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ darowizny i zapisy,

3/ dotacje i subwencje,

4/ wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz z imprez organizowanych przez Komitet na podstawie uzyskanych zezwoleń,

5/ z działalności gospodarczej.

§35.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Komitetu wymagane są podpisy przewodniczącego Zarządu i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu Komitetu upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu Komitetu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Komitetu

§36.

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większości 2/3 głosów przy objętości co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§37.

1 .Komitet rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Komitetu.

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license