Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Renowacje na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim

Ruszyły prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przeprowadzi w tym roku odnowę neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Kędzierskich.

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej, ruszyły 27 maja. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego powierzył wykonanie prac renowacyjnych, neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Kędzierskich, pracowni konserwatorskiej Urszuli Krawczyk.

- Dzięki hojności osób odwiedzających radomską nekropolię rzymskokatolicką, w czasie naszych kwest, możemy w tym roku zrealizować renowację dwóch nagrobków: Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Stasia i Luci Kędzierskich – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.

- Tegoroczne prace konserwatorskie, to bardzo kosztowne inwestycje, wymagające nie tylko dużego zaangażowania środków społecznych, ale i specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej i historycznej oraz uzgodnień z zarządcą cmentarza, biurem konserwatora zabytków i wykonawcą. Dlatego bardzo dziękujemy za materialne wsparcie naszych działań społecznych i wspólne dzieło odnowy. Obydwa pomniki zostaną oddane przez pracownię konserwatorską 15 października, tak abyśmy w dniach Wszystkich Świętych, wspólnie mogli podziwiać dzieło odnowy i naszej troski o piękno duchowe oraz materialne sztuki sepulkralnej, na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej - dodaje Adamiec.

Postument Marianny Niedźwieckiej wykonany jest z piaskowca, nakryty piękną urną w kształcie kielicha, zaś cokół nagrobka zwieńczony czterema frontonami i pokryty jest licznymi ornamentami, płaskorzeźbami z bogatą symboliką nagrobną.

Kamienny pomnik nagrobny Marianny Niedźwiedzkiej, jest jednym z najstarszych na radomskiej nekropoli i pochodzi z I poł. XIX w. i znajduje się w bardzo złym stanie. Dalsze pozostawanie obiektu w obecnych warunkach ekspozycji, bez podjęcia interwencji konserwatorskiej niosłoby ryzyko pogłębienia istniejących zniszczeń i powstania szeregu nowych. Demontaż obiektu oraz kompleksowa konserwacja obiektu pozwoli zabezpieczyć go przed dalszą degradacją i przywrócić pierwotny stan.

Drugi z obiektów poddanych tegorocznej renowacji, to nagrobek dzieci Stasia i Luci Kędzierskich, złożony z figurki dziecka z wapienia pińczowskiego oraz cokołu w formie skałek z piaskowca rejonu kieleckiego, usytuowanym na piaskowcowej podstawie w formie stopnia. Obiekt nie posiada żadnej izolacji poziomej oddzielającej go od podłoża. Stopień częściowo przykrywa ziemia, a rosnące w niewielkiej odległości drzewo oplata go swymi korzeniami. Pomnik nagrobny dzieci Kędzierskich pochodzi z początków XX w.

Autor: red

 

Statut komitetu

STATUT

Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu

 

Rozdział I

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu: w dalszej części statutu zwane jest Komitetem.

§2

Terenem działania Komitetu oraz siedzibą jego władz jest miasto Radom.

§3

Komitet jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Komitet może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

§5

Komitet używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu i napisem wewnątrz: Zarząd Komitetu oraz pieczęci podłużnych z napisem: Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu.

 

§6.

Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§7.

Celem działalności Komitetu jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej ochrony zabytkowej cmentarza rzymsko-katolickiego w Radomiu ,jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków cmentarza.

§8.

Komitet realizuje swój cel w szczególności przez :

 1. Pobudzenie najszerszej podjętej inicjatywy społecznej i dzianie ochrony zabytków cmentarza .
 2. Otaczanie bezpośrednią opieko zespołu zbytków cmentarza rzymsko-katolickiego oraz realizowanie bądź inicjowanie wykonania prac konserwatorskich w uzgodnieniu ich w współdziałaniu z konserwatorem zabytków.
 3. Informowanie społeczeństwa o stanie obiektów zabytkowych na cmentarzu a także o podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do ich zabezpieczenia.
 4. Współpracę z władzami kościelnymi oraz zarządem cmentarza a także współpraca z innymi stowarzyszeniami , organizacjami młodzieżowymi , turystycznymi i zawodowymi.
 5. Współprace z instytucjami naukowymi i kultury.
 6. Wydawanie publikacji.
 7. Współpracę z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie Komitetu, ich prawa i obowiązki

§9.

Członkowie komitetu dzielą się na:

 

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

3/ honorowych

§10.

 

Członkiem zwyczajnym komitetu może być pełnoletni obywatel RP, który swoim działaniem wykazał zrozumienie dla celów statutowych Komitetu i na podstawie pisemnej deklaracji zastanie przyjęty przez Zarząd Komitetu w drodze uchwały.

§11.

1.Członkiem wspierającym Komitetu może być osoba prawna zainteresowana działalnością Komitetu , która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Komitetu i zastanie przyjęta przez Zarząd Komitetu na podstawie pisemnej deklaracji.

2.Członek wspierający działa w Komitecie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§12.

1.Godność członka honorowego Komitetu przyznaje Walne Zebranie Członków Komitetu na wniosek zarządu osobą szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki nad Cmentarzem Rzymsko-Katolickim.

2.Godność członka honorowego pozbawia walne Zebranie Członków Komitetu na wniosek Zarządu.

§13.

Członkowie zwyczajni Komitetu mają prawo:

1/ czynnego i biernego wyboru do władz komitetu,

2/ brania udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez komitet.

§14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek realizować cele Komitetu, a w szczególności:

1/ brać udział w zebraniach i pracach Komitetu,

2/ przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Komitetu i postanowień porządkowych zarządu Komitetu,

3/ opłacać regularnie składkę członkowską.

§15.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

§16.

Członkowie wspierający są zobowiązani do popierania działalności Komitetu, a w szczególności do wpłacania zadeklarowanych kwot.

§17.

Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§18.

 1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:
  1/ wystąpienia zgłoszenia do Zarządu Komitetu,
  2/ wykluczenia przez Zarząd Komitetu w wyniku:
 • nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu,
 • działania na szkodę Komitetu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową;
3/ skreślenie przez Zarząd Komitetu za niepłacenie skłądek przez okres 2 lat, mimo pisemnego upomnienia oraz za niebranie udziału w pracach Komitetu przez okres 2 lat.

2. Członkowi skreślonemu i wykluczonemu przysługuje w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Komitetu. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzyga sprawę ostatecznie.

§19.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Komitetu;

2/ utraty osobowości prawnej;

3/ skreślenia przez Zarząd Komitetu z powodu niewywiązania się z podjetych zobowiązań przez okres 2 lat.

Rozdział IV

Władze Komitetu

§20.

 1. Władzami Komitetu są:
  1/ Walne Zebranie Członków;
  2/ Zarząd Komitetu;
  3/ Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Komitetu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.
 3. Członkowie władz Komitetu pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Uchwały wszystkich władz Komitetu, poza wyjątkami przewidziani w niniejszym statucie, zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 5. W przypadku ustąpienia lub śmierci członków Zarządu Komitetu w czasie trwania kadencji ,. Zarząd może dokooptować na zwolnione miejsca nowych członków Komitetu , jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

§21.

Najwyższa władzą komitetu jest walne Zebranie Członków , które może być zwyczajnie lub nadzwyczajnie

§22.

Zwyczajnie walne zebranie członków zwołuje Zarząd Komitetu raz na rok rozsyłając zawiadomienia zawierające termin , miejsce i proponowany porządek obrad najpóźniej na 14 dni przed datą zebrania

§23.

1. Nadzwyczajnie walne zebranie członków zwołuje zarząd Komitetu :

1/ z własnej inicjatywy ,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej ,

3/ na wniosek 1/3 członków Komitetu

2. Nadzwyczajnie walne zebranie członków powinno być zwołane najpóźniej w terminie 4 tyg. od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołanie

§24.

W walnym zebraniu członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi,

2/ z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście

§25.

Uchwały walnego zebrania członków zapadają większością głosów:

1/ w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

2/ w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków.

§26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/ uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Komitetu’

2/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Komitetu,

3/ Wybór członków zarządu Komitetu oraz członków Komisji Rewizyjnej jak również

zatwierdzanie regulaminów działania zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4/ Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych komitetu uchwalonych przez Zarząd,

5/ Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

6/ Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Komitetu,

7/ Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia i wykluczenia członków,

8/ Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9/ Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji krajowej lub zagranicznej,

10/ Podejmowanie innych uchwał które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków

§27

 1. Zarząd Komitetu składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu Komitetu.

§28

 1. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego na jego wniosek przez Walne Zebranie Członków.

§29

 1. Do kompetencji Zarządu Komitetu należy:
  1/ reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2/ kierowanie działalnością Komitetu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;
  3/ uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków;
  4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Komitetu;
  5/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz stawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego;
  6/ rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Komitetu na tle ich działalności w Komitecie oraz rozpatrywanie spraw członków Komitetu dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu;
  7/ powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych Zarządu Komitetu, uchwalanie ich regulaminów i nadzorowanie działalności,
  8/ organizowanie akcji propagandowych przy pomocy środków masowego przekazu,
  9/ prowadzenie społecznych zbiórek pieniędzy oraz organizowanie imprez na podstawie uzyskanych zezwoleń.
 2. W sprawach, o których jest mowa w ustępie 1 pkt 6 Zarząd Komitetu może orzekać następujące kary:
  1/ upomnienie,
  2/ zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2-ch lat,
  3/ wykluczenie.
 3. Od uchwał odjętych w trybie określonym w ustępie 2 członkowi ukaranemu przysługuje w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Komitetu. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzyga ostatecznie sprawę.

§30.

Komisja Rewizyjna Komitetu składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§31.

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Komitetu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, i gospodarności,

2/ wystąpienie do Zarządu Komitetu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz sprawozdań z ich realizacji,

3/ występowanie na Walnym Zebraniu Członków ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej i z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Komitetu,

4/ przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Komitetu i jego Prezydium z głosem doradczym.

§32.

 1. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Komitetu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Postanowienie 20 ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V

§33.

Na majątek Komitetu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§34.

Na fundusz Komitetu składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ darowizny i zapisy,

3/ dotacje i subwencje,

4/ wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz z imprez organizowanych przez Komitet na podstawie uzyskanych zezwoleń,

5/ z działalności gospodarczej.

§35.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Komitetu wymagane są podpisy przewodniczącego Zarządu i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu Komitetu upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu Komitetu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Komitetu

§36.

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większości 2/3 głosów przy objętości co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§37.

1 .Komitet rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Komitetu.

O nas

Nasze dotychczasowe działania to:
 • Objęcie pracami konserwatorskimi najokazalszych grobów, które nie mają opiekunów prawnych. Odrestaurowane zostały m.in. pomniki żeliwne Rodziny Herdinów (kw.4A), Rodziny Dzikowskich (kw. 6A), neogotyckie grobowce z piaskowca - Twardzickich (kw. 12A) i Kociubskich (kw.10A) oraz groby dziecięce - Stefci Lewandowskiej (kw.11A), Stasia i Luci Kędzierskich (kw. 11A), dzieci z rodziny Wielochowskich (kw. 5A), żeliwny pomnik Marianny Pentz.
  W latach 2010/2011 zostały odnowione,kamienny pomnik Franciszki Ogińskiej (kw.11A) oraz żeliwne nagrobki Ignacego Karpińskiego(kw.3A) oraz Ludwika Przybyłki (kw.4A).W trakcie renowacji jest najstarszy nagrobek cmentarza Franciszka Truszkowskiego (kw.4A).
 • Dokumentowanie starej architektury nagrobnej poprzez wydawanie publikacji poświęconych najstarszemu radomskiemu cmentarzowi. Ukazało się pięc tomów książki pt. "Cmentarz rzymskokatolicki przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ulica Limanowskiego" pod naukową redakcją prof. Ryszarda Brykowskiego: I t. - 1997 r., II - 1999 r., III - 2001, IV - 2004 i V t. - 2007 r. Z inicjatywy Komitetu w 2008 r. wydany został album "Nekropolie Radomia".
 • Zbieranie funduszy na prace renowacyjne. Od 1995 r. organizowane są kwesty na cmentarzu w dniach 1-2 listopada, ostatnio także w soboty poprzedzającą Wielkanoc. Dotychczas udało się zebrać 269 853,94 złotych. Ustawiona w 2001 r. w głównej alei cmentarza skarbona umożliwia bieżące składanie datków na ratowanie zabytków cmentarza. Za dotychczasową ofiarność wszystkim darczyńcom zarówno przysłowiowych wdowich groszy, jak i sponsorom wpłacającym większe kwoty składamy od serca szczere podziękowania.
 • Przypominanie ludzi blisko związanych z miastem w ramach stałego cyklu pt. "Wieczory wspomnień". Spotkania takie były poświęcone: Józefowi Grzecznarowskiemu, Zygmuntowi Wilczyńskiemu, Witoldowi Hańskiemu, Bronisławowi Dudzie, Janowi Franeckiemu, Stefanowi Wrocławskiemu, Henrykowi Zatorskiemu, Kazimierzowi Ołdakowskiemu, Beacie Pawlak i Witoldowi Szmajdzie.
 • W efekcie I edycji "Epitafium 21" udało się zdiagnozować i opisać stan 1110 zabytkowych nagrobków zlokalizowanych w 21 najstarszych kwaterach. Zorganizowana została w salach Miejskiej Biblioteki Publicznej wystawa prezentująca fotografie najpiękniejszych nagrobków, a najbardziej zaangażowana w projekt młodzież w nagrodę udała się na 3-dniową wycieczkę do Wilna

Kontakt

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego
Cmentarza Rzymskokatolickiego
przy ul. B. Limanowskiego 72 w Radomiu

 Władze Stowarzyszenia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny:
ul. J. Malczewskiego 16,
26-600 Radom,
tel. 48 362 42 63

REGON: 670793059
NIP: 796-13-18-310
REJESTR KRS: 0000108455

Konto bankowe:
PKO SA II Oddział w Radomiu
44 1240 3259 1111 0000 2990 3027
Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license